neiye1

பிற தயாரிப்புகள்

WR15 செவ்வக அலை வழிகாட்டி முனையம் பொருந்திய சுமை 50-75GHz

WR15 rectangular waveguide terminal matched load 50-75GHz

WR19 செவ்வக அலை வழிகாட்டி முனையம் பொருந்திய சுமை 40-60GHz

WR19 rectangular waveguide terminal matched load 40-60GHz

WR22 செவ்வக அலை வழிகாட்டி முனையம் பொருந்திய சுமை 33-50GHz

WR22 rectangular waveguide terminal matched load 33-50GHz

WR22 அலை வழிகாட்டி-கோஆக்சியல் அடாப்டர் 33-50GHz

WR22 waveguide-coaxial adapter 33-50GHz

WR28 அலை வழிகாட்டி-கோஆக்சியல் அடாப்டர்18-26.5GHz

WR28 waveguide-coaxial adapter18-26.5GHz