கூம்பு கொம்பு ஆண்டெனா

மாற்றம் Wavgduie

WR4-WR5 டிரான்சிஷன் அலை வழிகாட்டிகள் 140-260 GHz 25.4mm

WR4-WR5 டிரான்சிஷன் அலை வழிகாட்டிகள் 140-260 GHz 25.4mm

WR28-WR22 மாறுதல் அலை வழிகாட்டிகள் 140-260 GHz 25.4mm

WR28-WR22 மாறுதல் அலை வழிகாட்டிகள் 140-260 GHz 25.4mm

WR112-WR90 டிரான்சிஷன் அலை வழிகாட்டிகள் 8.2-10GHz 25.4mm

c85e7fb5

WRD750 முறுக்கப்பட்ட அலை வழிகாட்டி 8-18GHz

dthr (4)