neiye1

நேரான அலை வழிகாட்டி

WR6 நேரான அலை வழிகாட்டி 110-170GHz 25.4mm

er

WR8 ஸ்ட்ரைட் அலை வழிகாட்டி 90-140GHz 25.4mm

WR8 Straight waveguide 90-140GHz 25.4mm

WR12 ஸ்ட்ரைட் அலை வழிகாட்டி 60-90GHz 50mm

WR12 Straight waveguide 60-90GHz 50mm

WR22 நேரான அலை வழிகாட்டி 33-50GHz 25.4mm

WR22 Straight waveguide 33-50GHz 25.4mm

WR28 ஸ்ட்ரைட் அலை வழிகாட்டி 26.5-40GHz 25.4mm

WR28 Straight waveguide 26.5-40GHz 25.4mm

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நேரான அலை வழிகாட்டி