நீயே3

சான்றிதழ்

XEXA டெக் 2018 இல் வெளிநாட்டு வர்த்தக நடவடிக்கைக்கான அணுகலைப் பெறுகிறது
2018 இல் Ankexin குழுமத்தின் சிறந்த பங்காளியாகுங்கள்
2020 இல் Yongxing குழுவின் சிறந்த சப்ளையர் ஒத்துழைப்பு விருது
XEXA 2009 இல் சர்வதேச உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவன பட்டத்தைப் பெற்றது

சான்றிதழ்1
சான்றிதழ்2
சான்றிதழ்3
சான்றிதழ்4

10 "பயன்பாட்டு மாதிரி" காப்புரிமை சான்றிதழ்

சான்றிதழ்5
சான்றிதழ்6
சான்றிதழ்7
சான்றிதழ்8
சான்றிதழ்9
சான்றிதழ்10
சான்றிதழ்11
சான்றிதழ்12
சான்றிதழ்13
சான்றிதழ்14

5 கணினி மென்பொருள் பதிப்புரிமை பதிவு சான்றிதழ்

சான்றிதழ்15
சான்றிதழ்16
சான்றிதழ்17
சான்றிதழ்18
சான்றிதழ்19